Wednesday, February 8, 2012

Chendalir


¸ÁévÀAvÀæöåªÉA§ CZÀÑ ©½AiÀÄ ºÀQÌ

ºÀħâ½îAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ d£Àð°¸ÀA r¥ÁlðªÉÄAmï vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÉAzÀgÉ PÀ¤µÀÖ JgÀqÀÄ vÁ¸ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. JräµÀ£ï ¹PÀÌ ¢£À¢AzÀ¯Éà F MAzÀÄ ¸ÀAUÀw £À£Àß ¤zÉÝUÉr¹vÀÄÛ. ¢£ÀªÀÇ §¹ì£À°è £Á®ÄÌ vÁ¹£À ¥ÀæAiÀiÁt £À£ÀUÉÃPÉÆà ¦æ¥sÀgÉç¯ï CAvÀ PÁtÄwÛgÀ°®è. £À£Àß ¸ÀAPÀl £ÉÆÃqÀ¯ÁgÀzÉà ¥À¥Àà 'ºÁ¸ÉÖî߰ègÉÛöåãÁ' CAvÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý©lÖgÀÄ. ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà ZÀºÀ »ÃgÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÝ CªÀÄä£À PÀtÚ°è PÀAqÀÆ PÁtzÀAvÉ ¨sÀAiÀÄzÀ bÁAiÉÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ 'E®è' J£Àß®Ä AiÀiÁªÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÆ EgÀ°®è.

CzÉà PÀët¢AzÀ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ CªÀÄä£À ¸ÉàµÀ¯ï PÁè¸ï. gÀƪÀiïªÉÄÃmïUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÃUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ MAzÉà §PÉÃlÄ ¤Ãj£À°è vÀ¯É¸ÁߣÀ ºÉÃUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀtÚzÁV ¦¸ÀÄzÀ¤AiÀÄ°è CªÀÄä £À£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÉ ºÉÆgÀUÉ ¥À¥Àà ºÁ°£À°è PÀĽvÀÄ ªÀÄÄUÀļÀßUÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀÄ £À«Ää§âjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀÄwÛvÀÄÛ.

DzÀgÀÆ »ÃUÉ KPÁKQ £À£ÀߣÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀÄä¤UÉ DvÀAPÀzÀ «µÀAiÀĪÉà DVvÀÄÛ. ªÀÄÄRåªÉAzÀgÉ ¥ÀæxÀªÀĨÁjUÉ £À«Ää§âgÀ PÀëtUÀ¼ÀÄ ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸À®ªÀÇ ¸ÀA¢ü¸ÀĪÀÅ¢®èªÀ®è JAzÉà DPÉ r¸ÀÖ¨ïð DVzÀݼÀÄ.
*        *        *        *        *

ºÉÆgÀqÀĪÀ ¢£À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ £Á£ÀÆ vÀÄA¨Á UÀ°©°UÉÆArzÉÝ. ºÉƸÀ Hj£À ºÉƸÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ PÀ®à£É ªÉÆzÀ¯É®è gÉÆêÀiÁAZÀ£À ºÀÄnÖ¹ gÉPÉÌ ªÀÄÆr¹zÀgÉ ¢£ÀUÀ¼ÉzÀAvÉ gÉPÉÌAiÉÄ°è ¨sÁgÀªÁV ªÀÄÄgÀÄnºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉÆà JA§ C¼ÀÄPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ §tÚ ªÀiÁ¹ºÉÆÃzÀªÉÄÃ¯É G½AiÀÄĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀvÀåzÀ°è £À£Àß §tÚªÉãÀÄ JAzÉ°è £Á£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁgÀzÉà PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄvÉÛãÉÆà JA§ ¨sÀAiÀÄ«vÀÄÛ. ºÉÆgÀqÀĪÀ »A¢£À gÁwæAiÀÄAvÀÆ CªÀÄä£À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ PÀA¦¹zÉÝ. E£ÀÄß ªÉÄð£À ¥Àæwà PÀëtªÀÇ ¤£Àß '¸ÀéAvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ' JAzÀÄ CªÀÄä £À£ÀߣÀÄß ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀݼÀÄ.

CªÀÄä EzÉà AiÀÄƤªÀ¹ðn JAJ ªÀiÁqÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ J¯ïPÉf EzÉÝ£ÀAvÉ. CªÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥À¥Àà £À£ÀߣÀÄß AiÀÄƤªÀ¹ðnAiÀÄ GzÁåªÀ£ÀzÀ°è DlªÁr¸ÀÄvÀÛ mÁªÀgï£À UÀrAiÀiÁgÀ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß CAzÀÄ gÁwæ £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¨ÉÆÃrð£À ªÉÄÃ¯É avÀæ ©r¹ PÀÆqÀ¯Éà C¼ÀÄV¹ºÁQzÀAvÉ £À£ÀUÉ D PÀÄjvÀÄ ªÀĸÀÄPÀÄ-ªÀÄĸÀÄPÀÄ £É£À¥ÀÄ. DzÀgÉ CAzÀÄ £À£ÀUÉ ¯ÁåªÉAqÀgï §tÚzÀ ªÀÅ®è£ï ¸ÉéÃlgï ºÁPÀ¯ÁVvÀÄÛ CAvÀ ªÀiÁvÀæ RavÀªÁV £É£À¦zÉ.
*        *        *        *        *

CAxÀzÉà ¯ÁåªÉAqÀgï §tÚzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÉ¥ÀàAiÀÄ ªÉÄðlÄÖPÉÆAqÀÄ £À£Éß®è ®UÉÃf£ÉÆA¢UÉ ¨ÁV®Ä zÀÆrzÁUÀ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAZÀUÀ½gÀĪÀ F 12*12gÀ PÉÆÃuÉ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr £ÁdÆPÁV ªÀÄÄUÀļÀßQÌvÀÄ. F QæêÀiï §tÚzÀ UÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ PÀAzÀÄ §tÚzÀ avÁÛgÀzÀ £É®ºÁ¸ÀÄ ªÉÆzÀ® £ÉÆÃlzÀ¯Éèà £À£Àß°è ¤Ã° C¯ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ªÉĮĪÁV GQ̹vÀÄÛ. D PÀëtªÉà gÉ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄð£À PÀ£À¸ÀÄUÀ¼É®è ¥sÀlÖAvÀ PÀtÂÚ£ÉƼÀUÉ eÁjvÀÄ CAvÀ C¤ß¸ÀÛzÉ. D PÀëtzÀ ºÉƼÀ¦£À PÀÄgÀĺÀÄ E£ÀÆß £À£Àß PÀtÂÚ£À°è ºÁUÉAiÉÄà EzÉ.

F E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À°è ªÉÆzÀ® ¨Áj EAxÀzÉÆAzÀÄ ºÉƼÀ¦£À ¨sÁUÀªÁVzÉÝãÉ. E°è £À£Àß UÉeÉÓAiÀÄ ¸ÀzÀÄÝ J¶ÖgÀ¨ÉÃPÉAzÉÆÃ, ºÀuÉUÉ ©A¢ EqÀ¨ÉÃPÉÆà ¨ÁgÀzÉÆà JAzÉÆÃ, AiÀiÁªÀ ¥ÀĸÀÛPÀ NzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÉÆà CxÀªÁ fäì£À ªÉÄð£À mÁ¥ï£À C¼ÀvÉ ¤PÀlªÁV J¶ÖgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÉÆà ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ £Á£Éà C®èªÉà JA§ ºÉƸÀ ¨ÉgÀVUÉ ¥ÀļÀPÀUÉÆArzÉÝãÉ. gÀƪÀiïªÉÄÃmïUÀ¼À PÀ®gÀªÀ, ¸ÀéAvÀ lªÀ¯ï, ¸ÀéAvÀ ¥ËqÀgÀÄ qÀ§â, PÁrUÉ, ¸ÀéAvÀ ¨Éqï²ÃlÄ, ¥ÁågÁZÀÆmï JuÉÚ, ¥ÀÄlÖ gÉÃrAiÉÆà ªÀÄj, CzÀgÀ°è J¥sïJA ««zsÀ¨sÁgÀw- zÉñï Qà ¸ÀÄjð zsÀqÀPÀ£ï, JA¦yæAiÀÄ°è 'PÀ©ü ±ÁªÀiï qÀ¯ÉÃ..' J®èªÀÇ F '¸ÀéAvÀ'zÀ ¨É¼ÀQ£À¯Éèà CgÀ¼ÀĪÀÅzÀ PÀAqÀÄ D ¨ÉqÀV£À°è «¹ävÀ¼ÁVzÉÝãÉ. '¸ÁévÀAvÀæöå'ªÉA§ CZÀÑ ©½AiÀÄ ºÀQÌ ªÉĮĪÁV £À£ÀߣÀÄß ¸ÉÆÃQzÀ WÀ½UɬÄzÀÄ.

£À£Àß ªÀAiÀĹì£À J®è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ-ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ºÁUÉ MAzÀÄ '¥sÉèöÊmï'£À PÀ£À¸ÀÄ £À£Àß PÀtÚAa£À°è EzÉÝà EvÀÄÛ. ¸ÀzÁ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄAvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ C¥Àà-CªÀÄägÀ £ÉgÀ½¤AzÀ vÀĸÀĪÉà DgÉÆÃUÀåPÀgÀ '¸Éàøï' ¥ÀqÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ «¸ÀäAiÀÄPÉÌ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ EzÀÄ, CUÁxÁ Qæ¹ÖAiÀÄ PÁzÀA§jAiÉÆAzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ® ¥ÀÄl¢AzÀ PÀqÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ N¢zÀAvÉ. C¥Àà-CªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ RArvÀ CªÀgÀÄ PÁzÀA§j NzÀĪÁUÀ ¥Á¥À ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼ÀÆ ºÀÄlÖ¢gÀ° CAvÀ vÀªÀÄUÉ w½zÀ PÉèöʪÀiÁPÀì£ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà ºÉý £À£Àß°è JZÀÑgÀ ªÀÄÆr¹©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

»ÃUÉÃ, ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ ¥ÀÄlzÀAvÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ MAzÉÆAzÉà ¢£ÀªÀ£ÀÄß ºÉƸÀ PÀtÂÚAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. zsÁgÀªÁqÀzÀ vÀA¥ÀÄ ºÀªÉ £À£Àß°è ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹zÉ. EµÀÖzÀ PÉÆøÀÄð, EµÀÖzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, EµÀÖzÀ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ J®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV F UÁ½AiÀÄ°è£À ZÉÊvÀ£Àå £À£ÀߣÀÄß ªÀiË£ÀªÁV ¸ÀAvÉʸÀÄwÛzÉ. r¥ÁmïðªÉÄAn£À zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ JvÀÛgÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄĪÁUÀ JzÀÄgÁUÀĪÀ ¥sÁªÀiÁð°£ï ¥ÀjªÀļÀ, IĶPÀÄnÃgÀªÀ£ÀÄß eÕÁ¦¸ÀĪÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯Éʧæj, a°¦°UÀÄlÄÖªÀ PɦümÉÃjAiÀiÁUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆmÁ¤PÀ¯ï UÁqÀð£ï£À vÀA¥ÀÄ ºÀ¹gÀÄ, ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÀjzÁqÀĪÀ ¹©n-¥ÁªÀmÉãÀUÀgÀ ¹n§¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ, ¥sÉøï§ÄPï-DPÀÄðmï-nélgï J£ÀÄßvÀÛ VfUÀÄqÀĪÀ ¸ÀÆÖqÉAmï ºÉÆêÀiï, ¸ÀAeÉ £Á®ÌPÉÌ®è DPÀ½¸ÀÄvÀÛ JzÉÝüÀĪÀ ¥Á¤¥ÀÄj ¸ÁÖ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®èªÀ£ÀÆß «ÄÃj NqÀÄwÛgÀĪÀ mÁªÀgï£À UÀrAiÀiÁgÀ £À£ÀߣÀÄß C£ÀÄPÀët ¥ÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ.

PÁªÁå ¦ PÉ
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀAªÀºÀ£À «¨sÁUÀ
PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


No comments:

Post a Comment