Wednesday, February 8, 2012

Chendalir 3


'©Ã UÁfðAiÀÄ¸ï ©Ã §Æån¥sÀįï J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV ©Ã AiÀÄÆ'

ªÉÆ£Éß gÀƪÀiïªÉÄÃmïUÀ¼ÁågÀÆ EgÀ°®è. ¨ÉÆÃgï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. eÉÆÃzsÁ-CPÀâgï £ÉÆÃqÀĪÁ CAzÀÄPÉÆAqÉ. D ¹¤ªÀiÁzÀ°è ºÀÈwPï£À ºÀjvÀ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÆß, gÁtÂAiÉÆà zÉêÀvÉAiÉÆà JA§ ±ÀAPɧgÀĪÀAwgÀĪÀ L±ÀéAiÀÄð¼À£ÀÆß JµÀÄÖ ¸À® £ÉÆÃrzÀgÀÆ ¸ÁPɤ¸ÀĪÀÅ¢®è. ¹Ãr vÀgÀĪÁ CAvÀ ±Á¦UÉ ºÉÆÃzÉ. 'eÉÆÃzsÁ-CPÀâgï!' CAzÉ. £ÀÆqÀ¯ïì PÀÆzÀ°£À D ºÀÄqÀÄUÀ PËAlj£À ªÉÄÃ¯É ¹Ãr ¥ÁåPï vÉUÉ¢lÖ. 'CqÁé£ïì PÉÆqÀ¨ÉÃPÉãÀÄ?' PÉýzÉ. ¨ÉÃqÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥sÉÆãï£ÀA§gï PÉÆr ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ jf¸ÀÖgï vÉUÉzÀ. ºÉýzÉ. §gÉzÀÄPÉÆAqÀ. £À£ÀUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉ¤¹vÀÄ. £Á¤ÃUÀ vÀ¥ÀÄà ¥sÉÆãï£ÀA§gï PÉÆlÄÖ £Á¼É ¹Ãr ªÁ¥À¸ï ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj? CAvÀ PÉýzÉ. CªÀ£ÀÄ GvÀÛj¸À°®è. vÀĸÀÄ £ÁazÀAvÉ ªÀiÁr ªÉÆúÀPÀªÁV £ÀPÀÌ CµÉÖÃ. ¸ÀzÁ vÀÄA©zÀ §¹ì£ÀAwgÀĪÀ F SÁ¸Á ±ÀºÀgÀzÀ°è ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ CUÁzsÀ ºÀ¹Ã ºÀ¹Ã ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ PÀëtUÀ¼À°è EzÀÆ MAzÀÄ CµÉÖÃ.
*     *     *     *     *
£ÀªÀÄä d£Àð°¸ÀA ¸ÀÆ̯ï£À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀAaPÉ '«zÁå¸ÀªÀiÁZÁgÀ'zÀ°è ¨ÉʯÉÊ£ï §AzÀgÉãÉà £ÀªÀÄUÉ EAl£Àð¯ï CAPÀUÀ¼ÀÄ ¹UÉÆÃzÀÄ. »ÃUÁV qÉqï¯ÉÊ£ï ¸À«Äæ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ PÀ¤µÀÖ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ¨ÉÊmïUÀ¼À ¸ÉàùUÁVAiÉÄà r¥ÁlðªÉÄAn£À°è zÉÆqÀØ ¸ÀªÀÄgÀªÉà ±ÀÄgÀĪÁV©nÖgÀÄvÀÛzÉ. EAxÀzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ ¨sÀdðj DgÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ ¨ÉÊmïUÀ¼À CAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ£ÀÆgÀÄ ±À§ÝUÀ¼À ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÉÝ. £ÀªÀÄä nêÀiï °ÃqÀgï, ¹Ã¤AiÀÄgï ¯ÉÆûvï ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄAzÉ »rzÀÄ 'K¤zÀÄ' CAvÀ PÉýzÉ. 'K£ÁVzÉ' CAzÉ. 'EzÀgÀ°è JµÀÄÖ ±À§ÝUÀ½ªÉ UÉÆvÉÛãÀÄ?' CAzÀ. DUÀ RArvÀ £À£ÀUÉ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ±À§ÝUÀ½ªÉ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÀÄ eÕÁ£À«gÀ°®è. EgÀĪÀ £Á¯ÉÌà ¥ÀÄlUÀ¼À°è nêÀiï£À°ègÀĪÀ J®èjUÀÆ ¨ÉʯÉÊ£ï ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¥Á¥À CªÀ£À vÀ¯É©¹AiÀiÁVvÀÄÛ. ¸Àj, ¥Ë¯ï PÀÈUïªÀÄ£ï£À ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÊUÉ PÉÆlÄÖ EzÀgÀ°è JµÀÄÖ ±À§ÝUÀ½ªÉ Jt¸ÀÄ CAvÀ ºÉý vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÉÃdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀ£ÁV©lÖ. D ¢£À ®AZï¨ÉæÃPï£À ¥ÀjªÉAiÀÄÆ E®èzÉà ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV Jt¸ÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÄÝ £À£ÀV£ÀÆß £É£À¦zÉ. £À£ÀUÉ zÉÆgÉvÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁæQÖPÀ¯ï ¥ÁoÀ CzÁVvÀÄÛ.
*     *     *     *     *
£ÀªÀÄä PÁè¸ïªÉÄÃmï M§â¤zÁÝ£É. ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« ¥ÀÆeÁj. MªÉÄä CªÀ£ÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ MAzÀÄ UÀÆæ¥ï ªÉĸÉÃeï ºÁQzÀÝ. £ÀªÀÄä PÁè¸ïªÉÄÃmï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CrUÀ¯ïzÀÄ £Á¼É ºÀÄnÖzÀ ºÀ§â JAzÀÆ CªÀ£À ¥sÉÆãï£ÀA§gï ¨ÉÃgÉ CmÁåZï ªÀiÁr PÀ½¹zÀÝ. gÁwæ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ WÀAmɬÄAzÀ¯Éà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÉĸÉÃdÄUÀ¼ÀÆ, PÁ¯ïUÀ¼ÀÆ, ¥sÉøï§ÄQÌ£À°è VæÃnAUÀÄUÀ¼ÀÆ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁzÀªÀÅ. K¤®èªÉAzÀgÀÆ r¥ÁlðªÉÄAn£À LªÀvÀÄÛ d£ÀjAzÀ C©ü£ÀA¢¹PÉÆAqÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ j«Ã¯ï ªÀiÁrzÀ ¸ÀvÀåªÉAzÀgÉ CAzÀÄ CªÀ£À §xÀðqÉà DVgÀ°®è JA§ÄzÀÄ. ¸Àj, gÀ« ¥ÀÆeÁjUÉà ªÀÄvÉÛ®ègÀ ªÉĸÉÃeï ºÉÆìÄvÀÄ. "ªÀÄZÀÄÑ »rAiÉÆà PÉÊ° ªÉƨÉ樀 »rzÀæ »ÃAUÀ CzsÁé£À DUÀÆzÀÄ ¯ÉÃ" CAvÀ ¥Á¥À CªÀ£À£ÀÄß UÉÆüÀĺÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ©mÉÖªÀÅ.
*     *     *     *     *
CAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ «zÁåy𠫨sÁUÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ ¯ÉÃR£À ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. eÁvÉæAiÀÄ°è ¹PÀÌ M§â ºÀÄqÀÄVAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ PÁAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀvÀæªÁVvÀÛzÀÄ. ¥ÀÄuÁåvÀä vÀ£Àß ¸É¯ï£ÀA§gÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ CzÀgÀ°è ¸ÉÃj¹©nÖzÀÝ. ¸Àj, D ¢£À ¨É½UÉÎ DgÀÄ WÀAmɬÄAzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À ¸ÀAeÉ DgÀgÀªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ d£À CªÀ¤UÉ PÁ¯ï ªÀiÁrzÀÝgÀÄ, D ºÀÄqÀÄV ¤ªÀÄUÉ ¹PÉÌà ¹UÀÄvÁÛ¼É PÀtÂæà JAzÀÄ. ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀPÉÌ ¹PÀÌ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® ¸ÀàAzÀ£ÀPÉÌ £ÁªÉ®è ¨ÉgÀUÁV ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. D ¢£À ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆr¹zÀ nÃ¥ÁnðAiÀÄ°è PÀÆvÀÄ £ÁªÉ®è '¨ÉʯÉÊ£ï'£À RĶAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÉݪÀÅ.
*     *     *     *     *
ªÉÆ£Éß £À£Àß UɼÀw ¹ävÁUÉ MAzÀÄ PÁ¯ï §AvÀÄ. "ºÀ¯ÉÆà ¤ÃªÀÅ PÉüÁÛ E¢ÃgÁ J¥sïJA gÉãï¨ÉÆÃ. £ÀªÀÄä ®QÌ r¥ï£À°è ¤ªÀÄä £ÀA§gï PÀÆqÀ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉ. £ÁªÀÅ PÉüÀĪÀ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹, £Á®ÄÌ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À mÁPïmÉʪÀiï UÉ°è. FUÀ ªÉÆzÀ® ¥Àæ±Éß PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ AiÀiÁgÀÄ?" gÁwæ ºÀ£ÉßgÀqÀƪÀgÉUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà §AzÉgÀVzÀ F PÀgÉUÉ ¹ävÁ PÀ£À¹£À¯ÉèA§AvÉ GvÀÛj¹zÀ¼ÀÄ. "¸Àj FUÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¹ävÁ CªÀgÉà £ÀªÀÄä PÉüÀÄUÀjUÁV MAzÀÄ ºÁqÀÄ ºÉüÀÄwÛÃgÁ?" CAvÀ G°¬ÄvÀÄ DZÉPÀqÉAiÀÄ zÀ¤. EªÀ¼ÀÄ 'C¤¸ÀÄwzÉ..' CAvÀ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÉÝà ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄUÁV 'G¹gÉà G¹gÉÃ' ºÁr... EªÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀgÀ PÀgÉ¤ì ºÉZÉÆÑà G¹gÉà G¹gÉà ºÉZÉÆÑà CAvÀ CzÀ£ÀÆß ºÁrzÀ¼ÀÄ. vÀUÉÆÃ, ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À D PÁ¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀA¦æÃvï CAvÀ UÉÆvÁÛzÀzÉÝà r¥ÁlðªÉÄAn£À vÀÄA¨É®è CªÀ£À£ÀÄß CmÁÖr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ©lÖ¼ÀÄ.

zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÀgÀVºÉÆÃzÀ ºÀ¹Ã PÀët«zÀÄ. ªÀdæzÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ eÁ»gÁvÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛgÀ®è '©Ã UÁfðAiÀÄ¸ï ©Ã §Æån¥sÀįï J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV ©Ã AiÀÄÆ' CAvÀ, D '©Ã AiÀÄÆ' JA§ JgÀqÉà ±À§ÝUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ªÉÆúÀPÀ ¤±ÀÑ® «ÄAazÉAiÀÄ®è, JAxÀzÀzÀÄ? »ÃUÉ r¥ÁlðªÉÄAnUÉ §AzÀ K¼Éà wAUÀ¼À°è ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÉ£ÁßV PÀ«vÉ PÀlÖ§®è, ¸ÀAvÉÆõÀ LzÉà ¤«ÄµÀzÀ°è ¥ÉÃeï ªÀiÁqÀ§®è, ¸ÀĪÀiÁUÉ gÀt©Ãgï PÀ¥ÀÆgï CAzÀgÉ EµÀÖ, rãÁ EA¢£ÀªÀgÉUÉ MAzÀÆ avÀæªÀÄA¢gÀPÉÌ PÁ°nÖ®è, ¸ÀzÁUÉ d£ÀgÀ¯ï £Á¯ÉqïÓ eÁ¹Û, UÀeÁ£ÀAzÀ¤UÉ ¥ÀwæPÉAiÀÄ M¼À¥ÀÄlzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¸ÀtÚ £ÀÆå¸ï PÀÆqÀ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ, M§â¤UÉ PÀwæãÁ PÉÊ¥sï CAzÀgÉ ¥Áæt, ªÀÄvÉÆÛ§â½UÉ UÉÆÃ®Ø£ï ¸ÁÖgï CAzÀgÉ PÀtÄÚ «ÄAZÀÄvÀÛzÉ, EªÀ¤UÉ ¸Àa£ï£À gÀ£ÀÄßUÀ¼À ¯ÉPÀÌ EqÀĪÀÅzÉà PÉ®¸À, CªÀ¼ÀÄ ¥Á¤Ã¥ÀÄjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¸ÉàµÀ¯ï PÁè¸ï PÀÆqÀ vÀ¦à¸À§®è¼ÀÄ- UÀ¼À£Éß®è CxÉÊð¹PÉÆAqÀ RĶAiÀÄ°è D «ÄAa£À ¸É¼ÉvÀ«zÉAiÉÄÃ? C°èzÉAiÉÄà D «ÄAa£À ºÀÄlÄÖ? »ÃUÉà F ªÁvÁªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÇ D '©Ã AiÀÄÆ' JA§ ¨sÁªÀ¢AzÀ¯Éà ¨ÉÃgÀÄ £É® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ CAvÀ ªÉÄ®èUÉ C¤¸ÀÄwÛzÉ.

PÁªÁå ¦ PÉ
¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ

                                    

No comments:

Post a Comment